українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ ПЛАЗУНІВ КАРПАТ<< повернутися

мідянка - Coronella austriaca, фото М. Колеснікова Загальні зауваження

Ця сторінка вміщує перелік видів герпетофауни, що мешкають в регіоні Українських Карпат та внесені до одного з діючих "червоних переліків": Червоної книги України та (або) додатків 2–3 до Бернської конвенції. Загалом в Українських Карпатах мешкає 11 видів плазунів. Найповнішим на сьогодні зведенням є монографія М. Щербака і М. Щербаня "Земноводні та плазуни Українських Карпат" (1980 рік). Огляд всіх категорій видів і сучасні описи "бернських" видів можна знайти у зведенні "Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції" (1999).

 


Огляд раритетної герпетофауни

Огляд видів плазунів Карпатського регіону представлено у поданій нижче таблиці, характеристику окремих видів представлено у відповідних посиланнях з цієї таблиці. Аналізуючи червоні переліки, можемо відмітити, що з 10 видів плазунів Українських Карпат 3 види (мідянка, полоз лісовий та ящірка зелена) включені до Червоної книги України та Додатку 2 (або 3) до Бернської конвенції. Ще 4 види мають статус "бернських".

Аналізуючи обсяг видів, що тепер визнані вразливими і зникаючими, важливо сказати, що кількість таких видів має сталу тенденцію до зростання - від 20 % видів у попередньому виданні ЧКУ (1993 рік) до 30 % у поточному (2009 рік). В наступному виданні можуть опинитися веретільниця і гадюка лісова (звичайна).

Найменш вразливими видами плазунів є полоз водяний та два види ящірок — прудка і живородна. Перший з цих видів демонструє розширення ареалу і наростання чисельності, що загалом характерно для інвазійних видів. Два інші види залишаються типовими для більшості місцезнаходжень: прудка ящірка — переважно у передгір'ях, живородна — у більш вологих і прохолодних гірських місцезнаходженнях.

полоз лісовий (Elaphe longissima), фото Ю. Зізда Одним з найбільших факторів вразливості всіх видів плазунів є втрата ними біотопів внаслідок господарського освоєння території та пряме винищення тварин людьми (останнє особливо стосується змій). Обидва ці фактори можуть бути мінімізовані, проте для цього потрібна добра воля громади і поширення знань про цінність цих об'єктів живої природи і загалом про важливість охорони фауністичних комплексів у цілому.

У наведеній далі таблиці використано такі позначення:
ЧКУ — Червона книга України (1994 та 2009 рр.),
БК — Бернська конвенція (Конвенція про охорону видів дикої флори і фауни та середовищ їх існування в Європі); цифра означає номер додатку (додаток № 2 — основний для тварин). Види розміщено у таблиці в порядку зменшення їхнього охоронного статусу.


вид (латинська та українська назви)

Червона книга України (1993)

Червона книга
України (2009)

Бернські
додатки


Elaphe longissima — полоз лісовий

2 кат.

зникаючий

БК-3

Coronella austriaca — мідянка "звичайна"

2 кат.

вразливий

БК-2

Lacerta viridis — ящірка зелена

вразливий

БК-2

Natrix tessellata — вуж водяний

БК-2

Lacerta agilis — ящірка прудка

БК-2

Emis orbicularis — черепаха болотяна

БК-2

Anguis fragilis — веретільниця ламка

Vipera berus — гадюка звичайна

Lacerta vivipara — ящірка живородна

Natrix natrix — вуж звичайний


Разом видів у червоних переліках

2 види

3 види

6 видів

Разом видів під охороною %

20,0 %

30,0 %

63,6 %Бібліографія

Акімов І. А. (ред.). Червона книга України. Тваринний світ. — Київ: Глобалконсалтинг, 2009. — 624 с.
Загороднюк І. В. (ред.). Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 108 с. — (Серія “Каталог флори і фауни Бернської конвенції”, випуск ІІІ). [pdf 922 kb]
Загороднюк І. В. Види нижчих тетрапод України: у природі та на папері // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2003. — Випуск 33. — С. 80–90. [pdf 492 kb]
Загороднюк І. В.
Полоз лісовий (Elaphe longissima) на північному макросхилі Українських Карпат // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 3. — P. 22.
Конвенція
про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). — Київ: Мінекобезпеки України, 1998. — С. 1–76.
Котенко Т.І. Охоронні списки тварин: за гальні підходи та конкретні пропозиції (на прикладі плазунів і земноводних) // Фаль цфейнівські читання. — Херсон: Айлант, 1999. — С. 207–218.
Крочко Ю. І., Крочко В. Ю., Добей В. О., Потіш Л. А. Комплексне вивчення зооценозів типових природніх екосистем закарпатської рівнини, розробка її сучасного екоменеджменту та охорони // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. біологія. — 1999. — № 6. — С. 94–99.
Луговой О., Ковальчук А.
Раритетна фауна Закарпаття. Хребетні тваррини. — Ужгород, 1999—2000. — 121 с.
Таращук В. І. Земноводні та плазуни. Фауна України. — К.: АН УРСР, 1959. — Том 7. — 246 с.
Щербак Н. Н., Щербань М. И. Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат. — Киев: Наук. думка, 1980. — 268 с.
Шербак М. М. (ред.). Червона книга України. Тваринний свiт. — К.: Укр. енцикл. — 1994. — 464 с.


сторінку започатковано: 23.11.2003 р. (Ф. Куртяк). Поновлено 23.11.2010 (І. Загороднюк)