EES-site

ЗАГОРОДНЮК Ігор Володимирович

english version


Ігор Загороднюк: перед спуском в печеру Славка на Поділлі

  <<< повернутися

Ігор і Сашко Загороднюк: в Жукинському лісництві

Авторські розділи
EES-сайту:

всі загальні сторінки,
ссавці та птахи,
список раритетів,
бібліографія,
новини сайту.

Дружні сайти:

сайт Теріологічної школи

сайт Українського центру охорони кажанів

METASTAZ — сторінка студентів (трохи стьобу)

Наукові інтереси
Екологія наземних хребетних.
Біогеографія та еволюція видів-двійників.
Поняття виду в систематиці та в екології.
Концепції виду та моделі видоутворення.
Раритетні види та адвентивна біота.

Кваліфікаційна праця
Дисертація кандидата біологічних наук
за спеціальністю 03.00.08 - Зоологія
"Систематика звичайних і чагарникових нориць Східної Європи".
Київ: Інститут зоології АН України, 1991, 82 с.
Керівники: проф. Микола Воронцов та Єлена Ляпунова.

Керівництво дисертаціями
Киселюк О. І. Населення дрібних ссавців заповідних екосистем
Східних Карпат: Дис. … канд. біол. наук. Київ: Ін-т зоол. НАНУ, 1998.
Кондратенко О. В. Мікротеріофауна Донецько-Донських
та Донецько-Приазовських степів: Дис. … канд. біол. наук.
Київ: Ін-т зоології НАНУ, 2003.
Годлевська О. В. Населення кажанів природних та урбанізованих
територій України.

Адреса робоча
Пошта: Природничо-географічний факультет (кімн. 163),
Луганський національний університет,
вул. Оборонна 2, Луганськ, 91011, Україна.
Phone: (+38)(0642)–63–91-73; Mobile: (+38-067) 73.82.0.89
E-mail: zoozag@ukr.net

Поточне місце роботи
Кафедра екології та садово-паркового господарства Луганського університету ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри. Керівництво курсовими і дипломними проектами студентів-екологів. Викладання дисциплін:

"Вступ до спеціальності" (1 курс, біологи, екологи: лекції, семінари),
"Основи наукових досліджень" (3 курс, екологи: лекції, семінари),
"Екологія тварин" (3 курс, екологи: лекції, практичні),
"Великий практикум з екології" (4 курс, екологи: лабораторні),
"Урбоекологія" (5 курс, екологи: лекції, семінари),
"Основи диверсикології" (6 курс, екологи: лекції, семінари).

Вибрані публікації
Спеціальні публікації у галузі фауністики та екології ссавців, яким автор приділяє найбільшу увагу, анонсовані у відповідних розділах цього сайту (ссавці) та сайтах Теріологічної школи і Українського центру охорони кажанів. Тут наведено окремі оглядові та аналітичні публікації загальнозоологічного, екологічного та созологічного спрямування. Праворуч від цього тексту показано окремі видання монографічного плану (вибірково).
[вся бібліографія (1982-2004)]


Загороднюк І., Хоменко В. Фауна України у "Червонiй книзi Української РСР" (1980). Бiогеографiчний аналiз // Ойкумена (Укр. екол. вiсник). — 1995. — N 1-2. — С. 95-99.

Загороднюк И. В., Емельянов И. Г., Хоменко В. Н. Оценка таксономического разнообразия фаунистических комплексов // Доповіді НАН України. — 1995. — N 7. — С. 145-148.

Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. (ред.). Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 c. — (Вестник зоологии. — Додаток N 5). [pdf 764 kb]

Загороднюк І. Каталог рідкісних видів тварин: раритетні категорії та принципи охорони // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997. — С. 298-307.

Загороднюк І. Концепція "гарячих територій" і збереження біорозмаїття // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь / За ред. Т. Гардашук. — Київ: Стилос, 1997. — С. 59-68.

Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203-210.

Загороднюк І. В. (ред.). Ссавці України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 222 с. — (Праці Теріологічної школи, вип. 2). (Серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", вип. ІІ). [html-зміст та pdf-файли усіх статей на сайті Теріошколи]

Загороднюк І. В. (ред.). Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 108 с. — (серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", випуск ІІІ). [html-версія статті "Охоронні категорії..."]

Загороднюк І. В. (ред.). Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 60 с. — (серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", випуск ІV). [pdf-version 565 kb]

Загороднюк І. Рідкісні види тварин // Розбудова екомережі України / Під ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ, 1999. — С. 71-75.

Загороднюк І. В., Грищенко В. М. Тези до положення про національні червоні списки в Україні // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. — Канів, 1999. — С. 127-132.

Загороднюк І. В. Заповідання та некомпенсовані втрати біоти як складові червонокнижного майбуття // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні. — Рахів, 1999. — С. 124-131.

Емельянов И. Г., Загороднюк И. В., Хоменко В. Н. Таксономическая структура и сложность биотических сообществ // Екологія та ноосферологія. — 1999. — Том 8, № 4. — С. 6-18.

Загороднюк І. В. Систематичне положення таксона як критерій його вразливості // Доповіді НАН України. — 2000. — N 5. — С. 180-186.

Postawa T., Pokynchereda W., Zagorodniuk I. Summer bat fauna of the Carpathian Biosphere Reserve (the Mala Uholka and Velka Uholka valleys) // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 73–81. [pdf 0,17 mb]

Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: огляд і фенологічний аналіз даних // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 122–156. — (Novitates Theriologicae, pars 6). [pdf 0,44 mb]

Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. — Київ, 2002. — 110 с. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 3). [html з pdf усіх розділів]

Загороднюк І. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–131. [pdf 688 kb]

Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 8-17. [pdf 152 kb]

Загороднюк І. В. Населення кажанів урбанізованих територій: добір видів за частотою ультразвукових сигналів // Доповіді НАН України. — 2003. — N 8. — С. 184-189. [pdf 0,44 mb]

Загороднюк І. В. Види нижчих тетрапод України: у природі та на папері // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2003. — Випуск 33. — С. 80–90. [pdf 492 kb]

Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Вид в екології як популяційна система та як компонент біотичного угруповання // Вісник Дніпропетровського ун-ту. (Серія "Біологія, Екологія"). — 2003. — Випуск 11 (Том 1). — С. 3-13.

Загороднюк І. В. Інвазія як шлях видоутворення // Доповіді НАН України. — 2003. — N 10. — С. 187–194. [pdf 249 kb].

Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Хімджест, 2003. — С. 38-72. [pdf 294 kb].

Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 15. — С. 5-19. [pdf 336 kb]

Загороднюк І., Варгович Р. Контрольний список печерної фауни України // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 191–216. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6). [pdf 0,23 mb]

Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород: Ліра, 2004. — 48 с. [pdf 0,59 mb]

Годлевська О. В., Петрушенко Я. В., Тищенко В. М., Загороднюк І. В. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45. [pdf 0,43 mb]

Дикий І., Загороднюк І. Вовчок садовий (Eliomys quercinus) із Закарпаття у фондах Зоологічного музею імені Бене-дикта Дибовського (Львів) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 3. — С. 84. [pdf 0,09 mb]

Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського універси-тету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 5–27. [pdf 1,67 mb]

Загороднюк И., Дикий И., Сребродольская Е. Современное распространение и ретроспективный анализ ареала крапчатого суслика (Spermophilus suslicus) на западе Украины // Суслики Евразии (Роды Spermophilus, Spermophilopsis): происхождение, систематика, экология, поведение, сохранение видового разнообразия: Материалы российской научной конференции (16–17 ноября 2005 г., г. Москва). — Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2005. — С. 37–39.

Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). [pdf 0,76 mb]

Загороднюк І. Загибель тварин на дорогах: оцінка впливу автотранспорту на популяції диких і свійських тварин // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 120–125. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). [pdf 0,22mb]

Загороднюк І., Зізда Ю. Гніздування ластівки Hirundo rustica (Passeriformes, Hirundinidae) в будівлі Ужгородського університету та проблема антропогенних пасток // Вестник зоологии. — 2006. — Том 40, № 6. — С. 544.

Загороднюк І. Антропогенні пастки та виживання тварин у трансформованому середовищі // Трибуна–12. Мате-риалы Второй международной междисциплинарной конференции по дикой природе, посвященной памяти Ф. Р. Штильмарка / Под ред. В. Е. Борейко. — Киев: Лотос, 2006. — С. 160–171. [pdf 0,56 mb]

Загороднюк І. Конфлікт через збіг ніш у видів-двійників: оцінка за сталою Хатчінсона // Науковий вісник Уж¬городського університету. Серія Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 5–13. [pdf 0,38 mb]

Zagorodniuk І., Zizda Yu. Records of three rare Myotis species (Vespertilionidae) in Transcarpathian Ukraine // Vestnik zoologii. — 2007. — Vol. 41, № 3. — P. 226. [Загороднюк І., Зізда Ю. Нові знахідки трьох рідкісних видів нічниць (Myotis, Vespertilionidae) на Закарпатті (Україна)] // Вестник зоологии. — 2007. — Том 41, № 3. — P. 226] [pdf 0,09 mb]

Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. — 2007. — Випуск 15, том 1. — С. 45–53. [pdf 0,52 mb]

Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. — L'viv, 2007. — Vol. 23. — P. 215–224. [pdf 0,41 mb]

Загороднюк І. В. Ссавці України: географічні та історичні зміни різноманіття фауни і угруповань // Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Zoocenosis–2007». — Дніпропет-ровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 479–482. [pdf 0,27 mb]

Трунов О. П. Загороднюк І. В. Зміни угруповань великих ссавців внаслідок розвитку мисливської діяльності люди-ни // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 509–511. [pdf 0,79 mb]

Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178. [pdf 0,79 mb]

Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 11–23. [pdf 0,82 mb]

Загороднюк І. Оцінювання європейських ссавців: підсумки роботи комісії МСОП // Раритетна теріофауна та її охо-рона. — Луганськ, 2008. — С. 283–287. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). [pdf 0,26 mb]

Загороднюк І., Дикий І. Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфо¬логія // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2009. — Вип. 49. — С. 111–127. [pdf 0,66 mb]

Загороднюк І. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mus-tela) // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 251–266. [pdf 0,48 mb]

Коробченко М., Загороднюк І. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 13–26. [pdf 1,51 mb]

Загороднюк І. В. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України // Збірник праць Зоологічного музею. — Київ, 2008–2009. — № 40. — С. 147–185. [pdf 3,09 mb]

Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7-9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159-163. [pdf 0,12 mb].

Загороднюк І. В., Зізда Ю. Е., Дроботун О. В. Реконструйований ареал ховраха Spermophilus citellus (Rodentia, Sci-uridae) у Закарпатті (Україна) // Вестник зоологии. — 2010. — Том 44, № 2. — С. 183–188. [pdf 0,52 mb].

Годлевська О., Парнікоза І., Різун В., Фесенко Г., Куцоконь Ю., Загороднюк І., Шевченко М., Іноземцева Д. Фау-ни України: охоронні категорії. Довідник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. О. Годлевської, Г. Фесенка. — Київ, 2010. — 80 с. [pdf 1,33 mb].

Вікирчак О. К., Загороднюк І. В. Нові знахідки рідкісних видів ссавців на території Чернівецької області // Пробле-ми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної нау-кової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.) / За ред. І. В. Скільського та Н. А. Смірнова. — Чернівці: ДрукАрт, 2010. — С. 152–156. [pdf 0,14 mb].


вгору

сторінку започатковано: 9 листопада 2003 р.,
поновлено 16 грудня 2010 р.

 
 
 

Proc. Theriol. School, vol. 6

Загороднюк І. (ред.).
Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 2008. 312 с.

Proc. Theriol. School, vol. 6

Загороднюк І. (ред.).
Фауна в антропогенному середовищі. Луганськ, 2006. 245 с.

Proc. Theriol. School, vol. 6

Загороднюк І. (ред.).
Фауна печер України.
Київ, 2004. 148 с.

наземні хребетні України та їх охоронні категорії

Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії. Ужгород: Ліра, 2004. 48 с.

Proc. Theriol. School, vol. 5

Загороднюк І. В.
Польовий визначник
дрібних ссавців України.
Київ, 2002. 60 с.

Proc. Theriol. School, vol. 2

Загороднюк І. В. (ред.). Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень. Київ, 2002. 110 с..

novitates theriol., pars 6

Загороднюк І. (ред.).
Міграційний статус
кажанів в Україні.
Київ, 2001. 172 с.

Загороднюк І., Постава Т.,
Волошин Б. В. Польовий
визначник кажанів
підземних порожнин
Східної Європи.
Краків-Київ: Платан, 1999. 43 с.

Proc. Theriol. School, vol. 2

Загороднюк І. В. (ред.).
Ссавці України
під охороною
Бернської конвенції.
Київ, 1999. 222 с.

Proc. Theriol. School, vol. 1

Загороднюк І. (ред.).
Європейська ніч
кажанів '98 в Україні.
Київ, 1998. 198 с.