українська версія  english version 

БІБЛІОГРАФІЯ ТА БІБЛІОТЕКА


Lucanus cervus

<< повернутися

Ця сторінка присвячена бібліографічному опису спеціальних видань та окремих статей про ентомофауну Карпатського регіону, раритетну та адвентивну фауну загалом та проблеми збереження унікальних аборигенних видів та угруповань. На цій сторінці є такі розділи:

фауністичні зведення
раритетна фауна
угруповання хребетних

анотації дисертацій
анотації монографій
огляди літератури

бібліографія амфібій і плазунів
бібліографія І. Загороднюка
бібліографія В. Різуна


фауністичні зведення

Годлевська О., Г. Фесенко Г. (ред.). Фауна України: охоронні категорії. Довідник. Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ, 2010. — 80 с. [pdf 1,33 mb]

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. — Київ–Львів, 2007. — 3-е вид. Доповнене. — 110 с. [Титул, резюме та зміст pdf 141 kb]

Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2008. — 312 с. (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 9). [Повна електронна версія книги є на сайті Теріошколи]

Фауна в антропогенному середовищі / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — 245 с.
(Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 8). [Повна електронна версія книги є на сайті Теріошколи]

Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Шевченко М. С., Иноземцева Д. Н. Фауна Украины: охранные категории / Под ред. И. Загороднюка. — Киев, 2005. — 60 с. [pdf 470 kb]

Праці XI Теріологічної школи та IV Ужгородських ентомологічних читань (Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, випуск 17). — Ужгород, 2005. — 202 с. [html-сторінка зі змістом і лінками до pdf усіх статей]

Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — 248 с. (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6). [html-сторінка про книгу з pdf кожного з розділів]

Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород, 2004. — 48 с. [pdf 603 kb]

Різун В. Б. Туруни Українських Карпат. — Львів, 2003. — 209 с. [pdf (abstract) 54 kb]

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. — Київ–Львів, 2002. — 2-е вид. — 44 с. [pdf 153 kb]

Загороднюк І. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–131. [pdf 688 kb]

Загороднюк І. В. (ред.). Ссавці України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 222 с. — (Праці Теріологічної школи, вип. 2). (Серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", вип. ІІ).
[html-зміст та pdf-файли усіх статей на сайті Теріошколи]

Загороднюк І. В. (ред.). Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 108 с. — (серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", випуск ІІІ). [html-версія статті "Охоронні категорії..."]

Загороднюк І. В. (ред.). Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 60 с. — (серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", випуск ІV). [pdf-version 565 kb]

Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. (ред.). Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 c. — (Вестник зоологии. — Додаток N 5). [pdf 764 kb]

Сергиенко М. И., Загайкевич И. К., Рошко В. Г. и др. Почвенные членистоногие Украинских Карпат. — Киев: Наукова думка, 1988. — 244 с.

 

раритетна фауна

Станкевич-Волосянчук О. І. Раритетна орнітофауна міста Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 23. — C. 133–138. [pdf 298 kb].

Башта А.-Т. В., Канарський Ю. В., Решетило О. С. та ін. Рідкісні види тварин Львівської області. — Львів, 2006. — 220 с. [Титул, резюме, зміст, pdf 117 kb].

Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7–9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159–163. [pdf 117 kb].

Різун В. Б., Коновалова І. Б., Яницький Т. П. Рідкісні і зникаючі види комах України в ентомологічних колекціях Державного природознавчого музею. — Львів, 2000. — 71 с. [pdf (титул+анотація+зміст) 54 kb].

Загороднюк І. Каталог рідкісних видів тварин: раритетні категорії та принципи охорони // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997. — С. 298–307.

Загороднюк І. В. Заповідання та некомпенсовані втрати біоти як складові червонокнижного майбуття // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні. — Рахів, 1999. — С. 124–131. — (Мат-ли міжнар. конф. "Стихійні явища у Карпатах").

Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і неви-снажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Хімджест, 2003. — С. 38–72. [pdf 294 kb].

Загороднюк І., Покиньчереда В. Фауна Карпатського заповідника та концепція "гарячих" територій // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997. — С. 320-322.

Загороднюк І. Таксономічне багатство фауни Карпатського заповідника: підсумки інвентаризації та рейтинг заповідних ділянок // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997. — С. 312-315.

Загороднюк І., Загороднюк Н. Фактори підтримання різноманітності фауни // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інтерекоцентр, 1997. — С. 315-320.

 

угруповання хребетних

Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О. Рідкісні види ссавців Карпатського заповідника // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. - Київ: Інтерекоцентр, 1997. - С. 293-298.

Загороднюк І. Ендемічна теріофауна Карпат: таксономічний та біогеографічний аналіз // "Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку": Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпатського бiосферн. зап-ка (13-15 жовтня 1998 року). - Рахів, 1998. - том 2. - С. 218-222.

Postawa T., Pokynchereda W., Zagorodniuk I. Summer bat fauna of the Carpathian Biosphere Reserve (the Mala Uholka and Velka Uholka valleys) // Studia Chiropterologica. - 2000, Vol. 1. P. 73-82.

Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2002. - № 30. - С. 8-17. [pdf 152 kb]

Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). - Чернівці: ДрукАрт, 2010. - 296 с. [Титул, зміст, та умови отримання збірника є тут ]


реферати дисертацій

Різун Е. М. Оптимізація умов існування наземних хребетних у приміських і міських насадженнях: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. - Львів – 2003. (Український державний лісотехнічний університет. Спеціальність "06.03.03 – лісознавство і лісівництво") [htm-abstract]


вгору поновлено 26 червня 2010 р. (черговий: Ігор Загороднюк)