українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ ЗЕМНОВОДНИХ КАРПАТ<< повернутися

@C4:0 6010  Rana dalmatina Загальні зауваження

Ця сторінка вміщує перелік видів земноводних, що мешкають в регіоні Українських Карпат та внесені до одного з діючих "червоних списків": Червоної книги України та (або) додатків 2-3 до Бернської конвенції.

Загалом в Українських Карпатах мешкає 18 видів земноводних двох підкласів (рядів за традиційними класифікаціями) — хвостатих, або саламандроподібних (Caudata) та безхвостих, або стрибунів, або жабоподібних (Anura).

Найповнішим на сьогодні зведенням є монографія М. Щербака і М. Щербаня "Земноводні та плазуни Українських Карпат" (1980 рік). Огляд всіх категорій видів і сучасні описи "бернських" видів можна знайти у зведенні "Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції" (1999). Важливим на сьогодні зведенням щодо амфібій України загалом є нещодавнє видання "Земноводні України" (Писанець, 2007).

 


Огляд раритетної батрахофауни

У наведеній тут таблиці перелічено всі види земноводних, наукові (латиною) назви яких узгоджено з останнім виданням "Земноводні України" (Писанець, 2007).

Salamandra salamandra. photo Mikhail KolesnikoffУ таблиці представлено три колонки з категоріями раритетності: згідно з попереднім виданням Червоної книги України ((видання 2, 1993), останнім виданням (видання 3, 2009) та згідно з Бернською конвенцією (БК). У таблиці використано такі позначення індексу рясноти як відсотку певного виду у вибірках з типових для нього біотопів у час максимальної чисельності (х - до 5%, хх - 5-10%, ххх - 10-20%, xxxx - >20%) [для безхвостих оцінки стосуються переважно Закарпаття].

Аналізуючи червоні списки, можемо відмітити, що з 19 видів земноводних Українських Карпат 4 входять до останнього видання "Червоної книги України" (33 %) та 10 видів до Додатку 2 до Бернської конвенції (всі інші види включено у Додаток 3).

Порівнюючи два видання ЧКУ (1994 та 2009 років), можна бачити зростання частки видів, для яких визнано статус вразливих або загрожених: за 15 років ця частка зросла з 22 до 33 %, тобто наразі кожний третій вид амфібій визнано таким, що знаходиться у загрозливому стані. В дійсності ці оцінки, отримані з огляду на перелік видів в ЧКУ і, відповідно, статус видів в Україні загалом, є помітно відмінними від статусу видів у Карпатах. Зокрема, кумка жовточерева є у Карпатах одним з найхарактерніших видів гірських водойм; натомість такі види як райка (Hyla arborea) або ропавка (Pelobates fuscus) в гірських місцевостях і навіть передгір'ях є вкрай рідкісними.


вид
(латина та українська назва)

Індекс
відносної
рясноти

Червона
книга 2
(1994)

Червона
книга 3
(2009)

Бернські
списки
(1998)Caudata — Хвостаті

       

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) — саламандра плямиста

xx

2 кат.

вразливий

*

Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) — тритон карпатський

xxx

2 кат.

вразливий

БК-2

Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) — тритон альпійський

xxx

2 кат.

вразливий

*

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) — тритон дунайський

x

вразливий

БК-2

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) — тритон гребінчастий

x

БК-2

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) — тритон звичайний

xx

*


Anura, seu Salientia — Безхвості, або стрибуни

   

 

 

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) — кумка гірська (джерлянка жовточерева)

xxxx

вразливий

БК-2

Rana dalmatina Fitzinger, 1839 — жаба прудка

x

3 кат.

зникаючий

БК-2

Rana arvalis Nilsson, 1842 — жаба гостроморда (жаба болотяна)

x

БК-2

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) — жаба ставкова

x

*

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) — кумка звичайна (джерлянка червоночерева)

x

БК-2

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) — ропавка звичайна (землянка звичайна)

x

БК-2

Bufo viridis Laurenti, 1768 — ропуха зелена

xx

БК-2

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) — райка звичайна (деревна)

xx

БК-2

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) — жаба їстівна

xx

*

Rana temporaria Linnaeus, 1758 — жаба трав'яна

xx

*

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) — жаба озерна

xxx

*

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) — ропуха сіра (ропуха звичайна)

xxx

*


Разом видів

18 видів

4 види

6 видів

10*

Частка раритетних видів

100 %

22,2 %

33,3 %

55.6 %*


* — для амфібій в додатках до БК вказано, що у додаток 3 входять всі види, що не включені у Додаток 2. Тут пораховано частку видів, що включені у Додаток 2 (=БК2).

 

Бібліографія

Акімов І. А. (ред.). Червона книга України. Тваринний світ. — Київ: Глобалконсалтинг, 2009. — 624 с.
Годлевська О., Г. Фесенко Г. (ред.). Фауни України: охоронні категорії. Довідник. Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ, 2010. — 80 с. [pdf 1,33 mb]
Загороднюк І. В. Види нижчих тетрапод України: у природі та на папері // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2003. — Випуск 33. — С. 80–90. [pdf 492 kb]
Колюшев И.И. Фауна позвоночных животных Советских Карпат // Науч. зап. УжГУ. — 1959. — Том 40. — С. 3–20.
Колюшев І.І. Короткий визначник амфібій і рептилій Закарпатської області УРСР. — Ужгород: Карпати, 1971. — 40 с.
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). — Київ: Мінекобезпеки України, 1998. — С. 1–76.
Крочко Ю.І., Попович О.Б.
Короткий визначник земноводних і плазунів Українських Карпат (навчальний посібник). — Ужгород: ВАТ "Патент", 2001. — 50 с.
Куртяк Ф. Ф. Уніфікація бальних оцінок та аналіз змін чисельності амфібій на території Закарпатської низовини та передгір'їв // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 15. — у друці. [pdf 246 kb]
Луговой О., Ковальчук А. Раритетна фауна Закарпаття. Хребетні тваррини. — Ужгород, 1999—2000. — 121 с.
Морозов-Леонов С. Ю., Межжерин С. В., Куртяк Ф. Ф. О гибридизации гребенчатого (Triturus cristatus) и дунайского (Triturus dobrogicus) тритонов в Закарпатье // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 2. — С. 88—91. [pdf 169 kb]
Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). — Київ: Вид-во Раєвського, 2007. — 192 с. — (Серія визначників «Природа України»).
Писанец Е. М., Литвинчук С. Н., Куртяк Ф. Ф., Радченко В. И.
Земноводные Красной книги Украины (справочник-кадастр). — Киев: Зоол. музей ННПМ, 2005. — 230 с. [публікації ННПМ з виходом на пдф книги].
Таращук В. І.
Земноводні та плазуни. Фауна України. — К.: АН УРСР, 1959. — Том 7. — 246 с.
Щербак М. М. (ред.). Червона книга України. Тваринний свiт. — К.: Укр. енцикл., 1994. — 464 с.


сторінку започатковано: 23.11.2003 р. (Ф. Куртяк). Поновлено 25.11.2010 (І. Загороднюк)