EES-site

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЛЕНИСТОНОГИХ КАРПАТ

  українська версія  english versionТурун іржавий - Carabus aeruginosus

<< повернутися


"Хоч найбільшу увагу прихильників охорони природи
привертають добре помітні великі хребетні тварини,
більшість наземних видів становлять комахи"
Л. Джілберт

Безхребетні тварини відіграють надзвичайно важливу роль в природі. Вони є запилювачами більшості квіткових рослин, кормом для хребетних тварин тощо. Багато видів в своєму розвитку тісно пов'язані з деревами. Їхні личинки можуть розвиватися на листках, пагонах чи стовбурах дерев. Такі види називають ксилобіонтами.

На Землі мешкає близько 1,5 млн. видів членистоногих. До типу Членистоногих відносять тварин, які мають членисті кінцівки, тіло яких вкрите хітиновою оболонкою і поділене на голову, груди та черевце. Цей тип поділяють на 4 класи: Ракоподібних, Багатоніжок, Комах і Павукоподібних.

Чимало видів, які населяють природні біотопи України та Закарпаття, занесені до Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

Для збереження тварин в Закарпатській області особливо цінні території взято під охорону держави. Це - заказники, регіональні ландшафтні парки, природні та біосферні заповідники, національні парки. Найбільшими з них в області є Карпатський біосферний заповідник, Синевірський природний національний парк, Ужанський природний національний парк. Переважне число видів тварин, які населяють територію Закарпатської області, відносяться до типу Членистоногих - Arthropoda. На території Українських Карпат відмічено 26 видів членистоногих, занесених до Червоної Книги України, та 8 видів, занесених до Європейського Червоного списку.

Основним документом, який узагальнює відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин і рослин, на основі якого розробляються заходи, скеровані на їх охорону і раціональне використання, є “Червона книга України”. до неї увійшли 204 представники членистоногих. Серед них 26 видів ракоподібних, 2 види павукоподібних, 3 види багатоніжок та 173 види комах.

В залежності від того, наскільки рідкісним є вид, в Червоній книзі розроблена шкала категорій, яка визначає ступінь загрози зникнення виду. Всіх категорій є п’ять:
I категорія – зникаючі види; це види, які знаходяться під загрозою зникнення і збереження яких є малоімовірним;
II категорія – вразливі; види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії “зникаючих”;
III категорія – рідкісні; види, популяції яких невеликі і яким загрожує небезпека;
IV категорія – невизначені та недостатньо відомі види; види, для яких відсутня достовірна інформація про чисельність і поширення виду;
V категорія – відновлені; види, популяції яких в результаті прийнятих мір охорони відновили свою чисельність, проте потребують постійного нагляду і спостережень.

В цій таблиці категорія приведена за Європейським Червоним списком, де: категорія Е відповідає категорії I Червоній книзі України, V – II, R – III, I – IV, K – V категорії.

Веснянка велика - Perla maxima


Список Членистоногих, занесених до Європейського Червоного списку та Бернської конвенції.

Вид
(латинська та українська назва)

Європейський
Червоний список

Бернська
конвенція


Клас ракоподібні - Crustacea

 

 

Ряд десятиногі раки - Decapoda

 

 

Astacus astacus – Широкопалий рак

ЄЧС - V

Клас комахи - Insecta

 

 

Ряд Бабки - Odonata

 

 

Leucorrhinia caudalis – Бабка - левкоринія хвостата

БК

Leucorrhinia pectoralis– Бабка - левкоринія лісова

БК

Gomphus flavipes– Бабка - стилюрус жовтоногий

БК

Ряд Твердокрилі - Coleoptera

 

 

Osmoderma eremita – Жук- самітник

ЄЧС - E

Cerambyx cerdo – Вусач великий дубовий західний

ЄЧС - E

Rosalia alpina – Розалія альпійська

ЄЧС - E

Ряд Сітчастокрилі - Neuroptera

 

 

Libelloides macaronius – Аскалаф строкатий

ЄЧС - K

Ряд метелики, або Лускокрилі - Lepidoptera

 

 

Euphydrias aurinia – Шашечниця-авринія скабіозова

БК

Maculinea arion – Синявець аріон

БК

Parnassius apollo – Аполлон

ЄЧС - R

Parnassius mnemosyne – Мнемозина

ЄЧС - R

Zerynthia polyxena – Поліксена

ЄЧС - R

Coenonympha hero – Сінниця геро

ЄЧС - R

Saturnia pyri – Павиноочка грушева

ЄЧС - E

Hyles hippophaes – Бражник обліпиховий

ЄЧС - V

Proserpinus proserpina – Бражник прозерпіна

ЄЧС - V

Hyles hippophaes – Бражник обліпиховий

ЄЧС - V

Ряд Перетинчастокрилі - Hymenoptera

 

 

Bombus paradoxus – Джміль незвичайний

ЄЧС - V

Liometopum microcephalum – Ліометопум звичайний

ЄЧС - R


 

Бібліографія

Загороднюк І. В. (ред.). Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції. — Київ, 1999. — 60 с. — (серія "Каталог флори і фауни Бернської конвенції", випуск ІV).

Різун В. Б. Рідкісні і зникаючі види комах України в ентомологічних колекціях "Державного природознавчого музею". — Львів, 2000. — 71 с.

Федоренко А. П. Охорона рідкісних видів фауни. — Київ, 1985. — 63 с.вверх

сторінку започатковано: 30 грудня 2003 р., поновлено 1.01.2004.
ведучий сторінки:
Максим Чумак