EES-site

БІБЛІОГРАФІЯ ВОЛОДИМИРА РОШКА    


назад

Рошко Володимир Гаврилович - завідувач Кафедри ентомології
Ужгородського національного університету.

   << повернутися на персональну сторінку В. Рошка
   << повернутися на сторінку "бібліографія"


 

Наукові публікації

1. Рошко В.Г. До вивчення екологічних особливостей личинок-фітофагів пластинчатовусих жуків Закарпаття // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів Закарпатської обл. - Ужгород, 1980. - С. 130-131.
2. Рошко В.Г. Экология западного майского хруща в условиях Закарпатья и меры борьбы с ним // Рекомендации по охране природы Карпат. - Ужгород, 1982. - С. 143-144.
3. Рошко В.Г. Хрущик садовый - вредитель плодовых культур Закарпатья // Рекомендации по выполнению Продовольственной программы СССР в Закарпатской области. - Ужгород, 1984. - С. 166-167.
4. Рошко В.Г. Навозник Aphodius alpinus Scop. (Col., Scarabaеidae) характерный вид высокогорья Карпат // Тезисы IX Международного съезда энтомологов. - Киев, 1984. - Т. 2. С. 129.
5. Рошко В.Г. Влияние антропических факторов на пластинчатоусых жуков фауны Закарпатья // Тезисы III съезда Украинского энтомологического общества. - Киев, 1987. - С. 168-169.
6. Рошко В.Г. Распределение пластинчатоусых жуков в вертикально-растительных поясах Закарпатья и некоторые особенности влияния на них антропогенного фактора // Вопросы охраны и рационального использования, растительного и животного мира Украинских Карпат. - Ужгород, 1988. - С. 99-106.
7. Сергиенко М.И., Загайкевич И.К., Рошко В.Г. и др. Почвенные членистоногие Украинских Карпат. - Киев: Наукова думка, 1988. - 244 с.
8. Рошко В.Г. Некоторые аспекты биологии пластинчастоусых жуков /Coleoptera, Scarabaeidae/ Украинских Карпат // Экология и таксономия насекомых Украины. Сборник научных трудов. - Киев, 1988. - С. 70-73.
9. Рошко В.Г. К вопросу о трофике пластинчастоусых жуков: Тезисы докладов IV конференции молодых ученых. - Ужгород, 1989. - С. 135.
10. Загайкевич И.К., Харамбура И., Рошко В.Г. Пластинчастоусые подсемейства Ризотрогины, Афодиины (Coleoptera, Scarabaeidae, Rhizotroginae, Aphoidiinae) // Биосистематическая структура музейных фондов. - Львовский государственный природоведческий музей АН УССР. - Москва, 1989. - С. 83-98. - Деп. в ВИНИТИ, № 1634.
11. Рошко В.Г. Зоогеографический анализ пластинчастоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae) Закарпаття // Материалы Х международного съезда энтомологов. - Ленинград, 1990. - с, 122-123.
12. Рошко В.Г. Фауна и экология пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae) Закарпатья. - Автореф. дис... канд. биол. наук. - К., 1990. - 22 с.
13. Рошко В.Г., Сагарда В.В. Концепція екологічної освіти майбутнього вчителя біології в умовах університету. // Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення. - Ужгород, 1991. - С. 26-28.
14. Понін І.Я., Рошко В.Г. Питання екологічної освіти і виховання студентів університету // Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення. - Ужгород, 1991. - С. 47-49.
15. Рошко В.Г., Сагарда В.В. До питання самостійної роботи студентів-біологів у змісті їх педагогічної практики // Самостійна робота студентів: організація, форми і методи контролю. - Ужгород, 1992. - С. 56-58.
16. Бокотей І.І., Рошко В.Г. Кафедра ентомології у дослідженні ентомофауни Українських Карпат // Тези доповідей 49 наукової конференції УжДУ. - Ужгород, 1995. - С. 15-18.
17. Ніколайчук В.І., Рошко В.Г., Куруц Н.В. Концепція екологічного виховання в загальноосвітній школі і вузі // Тези доповідей 49 наукової конференції УжДУ. - Ужгород, 1995. - С. 64-65.
18. Рошко В.Г., Куруц Н.В. Загальнопедагогічні основи екологічної освіти і виховання // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 2. - Ужгород, 1995. - С. 12-15.
19. Куруц Н.В., Рошко В.Г. Основи екології (основні поняття). Довідник для студентів природничих і гуманітарних факультетів. - Ужгород, 1995. - 39 с.
20. Рошко В.Г., Сагарда В.В. Стратегія екологічної освіти школярів // Проблеми післядипломної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Ужгород, 1996. - С. 140-143.
21. Сагарда В., Рошко В. Стратегія екологічної освіти юнацтва // Культура і екологія юнацтва. - Хмельницький, 1996 - С. 137 - 139.
22. Ніколайчук В.І., Рошко В.Г., Куруц Н.В. Концепція екологічної освіти та виховання в загальноосвітній та вищій школах // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 4. - Ужгород, 1997. - С. 3-8.
23. Рошко В.Г., Роман В.В. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач на покритонасінні рослини. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 4. - Ужгород, 1997. - С. 122-128.
24. Рошко В.Г. Вплив антропогенізації природних екосистем на фауну пластинчастовусих жуків Закарпаття // Матеріали міжнародного регіонального семінару "Охорона довкілля". - Ужгород, 1997. - С. 211-212.
25. Рошко В.Г., Роман В.В. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач на деякі живі організми // Матеріали міжнародного регіонального семінару "охорона довкілля". - Ужгород, 1997. - С. 267-271.
26. Грабовський О, Рошко В. До питання про вплив солей свинцю на рослинні організми // Матеріали міжнародного регіонального семінару "Охорона довкілля". - Ужгород, 1997. - С. 170-172.
27. Рошко В.Г., Грабовський О.В. До питання про забруднення оточуючого середовища іонами металів // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 5. - Ужгород, 1998. - С. 144-145.
28. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Оцінка забруднення важкими металами агроценозів, межуючих з автомагістралями // Матеріали науково-практичної конференції "Збереження флористичного різноманіття Карпатського регіону". - Синевир, 1998. - С. 130-132.
29. Рошко В.Г., Деяк І.І., Ількова Н.П. Аналіз схожості скарабеїдофауни Закарпаття та суміжних регіонів. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 6 . - Ужгород, 1999. - С. 153-157.
30. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Оцінка забруднення важкими металами агроценозів, межуючих з автомагістралями. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 6. - Ужгород, 1999. - С. 259-262.
31. Роман В.В., Рошко В.Г. До проблеми біологічного впливу електромагнітного поля на живі організми. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 6. - Ужгород, 1999. - С. 262-265.
32. Деяк І.І., Любушко В.В., Рошко В.Г. Стан забруднення урболандшафту міста Ужгород (Україна) важкими металами // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 7. - Ужгород, 2000. - С. 144-146.
33. Грабовський О.В., Рошко В.Г., Ніколайчук В.І. Акумуляція важких металів грунтом та рослинністю в умовах значного автотранспортного навантаження // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 8. - Ужгород, 2000. - С. 158-160.
34. Рошко В.Г., Вагерич О.О. Комплекс комах - шкідників виноградної лози в умовах низовини Закарпаття. // Материалы международного семинара по биологическому методу защиты плодовоягодных насаждений. - Ужгород: Патент, 2000, - С. 87-90.
35. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Ентомофауна як біоіндикатор важких металів на примагістральних територіях // Тези міжнародної конференції "Проблеми сучасної екології". - Запоріжжя, 2000. - С. 12.
36. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Тлумачний словник екологічної та природоохоронної термінології. - Ужгород, 2000. - 42 с.
37. Рошко В.Г., Грабовський О.В. До проблеми забруднення агроценозів важкими металами в умовах Закарпаття // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (матер. Міжнародн. Нук.-практ. Конф. - Ніжин, 2001. - С. 102 - 104.
38. Ніколайчук В.І., Рошко В.Г., Грабовський О.В. Важкі метали та їх вплив на екологічну ситуацію в Закарпатській області // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 9. - Ужгород, 2001. - С. 30 - 32.
39. Примак І.Д., Вахній С.П., Бомба М.Я., Тимощук О.С., Гудзь В.П., Рошко В.Г. та інші Ерозія і дефляція грунтів та заходи боротьби з ними (навч. посібник). - Біла Церква: вид-во БДАУ, 2001. - 392 с.
40. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Важкі метали та їх вплив на екологічний стан Закарпатської області // Матеріали міжнародної конференції "Гори і люди", т.ІІ. - Рахів, 2002. - С. 142-147.
41. Примак І.Д., Рошко В.Г., Гудзь В.П., Демидась Д.І., Танчик С.П., Мартинюк І.В., Бомба М.Я. та ін. Механічний обробіток грунту в землеробстві (навч. посібник). - Біла Церква: вид-во БДАУ, 2002. - 320 с.
42. Корчинський О.В., Петрусь Ю.Ю., Рошко В.Г., Фаринець С.І. Конкурсні тестові завдання для вступників. Біологія. - Ужгород: Патент, 2002. - 127 с.
43. Рошко В.Г., Крочко В.Ю., Чумак В.О., Ребрей В.В., Вагерич О.О. Підсумки дослідження шкідливої ентомофауни Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 12. - Ужгород, 2003. - С. 110-126.
44. Торохтін М.О., Рошко В.Г. Стан забруднення важкими металами грунтів, рослинних і тваринних компонентів заплавних екосистем ділянки р. Тиса в умовах Хустського району Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 13. - Ужгород, 2003. - С. 96-98.
45. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Реакція безхребетних придорожних біоценозів на підвищений вміст важких металів // VI з'їзд Українського ентомологічного товариства. - Ніжин, 2003. - С. 107.
46. Roshko V.H. Hemiptera-complex of beech forests in Transcarpathia // Natural Forests in the Temperate Zone of Europe - Values and Utilisation (International Conference in Mukachevo). - Birmensdorf - Rakhiv, 2003. - P. 240-241.
47. Примак І.Д., Рошко В.Г., Демидась Г.І., Гудзь В.П., Каленська С.М., Мартинюк І.В., Вергунова І.М. та ін. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві (навч. посібник). - Біла Церква: вид-во БДАУ, 2003. - 384 с.
48. Рошко В.Г. Ентомокомплекси напівтвердокрилих комах (Hemiptera) основних лучних рослинних асоціацій субальпіки Українських Карпат //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 14. – Ужгород, 2004. – С. 165-168.
49. Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г., Мудрук О.С. та ін. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи (підручник МОНУ). – Біла Церква: вид-во БДАУ, 2004. – 528 с.
50. Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г., Купчик В.І., Демидась Г.І., Печенюк В.І., Козяр О.М. Наукові основи землеробства (підручник МОНУ). – Біла Церква: вид-во БДАУ, 2005. – 408 с.
51. Рошко В.Г., Різак В.М. Повінь – явище природне (що кожен повинен знати про повені). – Ужгород: Мистецька лінія, 2005. – 60 с. 52. Крон А.А., Рошко В.Г. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на живі організми в умовах урболандшафту //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 17. – Ужгород, 2005. – С. 64-66.
53. Rosko V.H., Rizak V.M. Az arviz – termeszeti jelenseg (amit az arvizrol mindenkinek tudnia kell). – Ужгород: Мистецька лінія, 2005. – 59 с.
54. Волошин О.І., Крон А.А., Рошко В.Г. Загальний характер впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на членистоногих тварин //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 19. – Ужгород, 2006. – С. 207-210.
55. Мателешко О.Ю., Рошко В.Г. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) м. Ужгорода //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 19. – Ужгород, 2006. – С. 231-242. 56. Рошко В.Г., Сымочко Л.Ю., Волошин О.И., Крон А.А. Влияние электромагнитного поля на функционирование разных эколого-трофических групп почвенных микроорганизмов //Экотоксикология: Современные биоаналитические системы, методы и технологии. – Тула-Пущино, 2006. – С.127.
57. Примак І.Д., Вергунов В.А., Ковбасюк П.У., Андрієнко В.В., Іваніна В.В., Лі М., Метьюз Г., Ткачук В.М., Рошко В.Г., Гамалій І.П., Примак О.І. Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин (навчальний посібник МОНУ). – К.: Кондор, 2006. – 314 с.
58. Arpad A. Kron, Olesja I. Voloshyn, Volodimir H. Roshko Response of some groups of Arthropoda to electromagnetic field effect of high-voltage power transmission lines //Landscape Architecture and Spatial Planning as the Basic Element in the Protection of Native Species. – Tuczno (Poland), 2007. – p. 108-113.
59. Симочко Л.Ю., Крон А.А., Рошко В.Г. Вплив електромагнітного поля на біологічну активність ґрунту //Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К: Науковий світ, 2007. – с. 63-64.
60. Примак І.Д., Вергунов В.А., Рошко В.Г., Гамалій І.П., Польовий А.М., Гудзь В.П. Тлумачний словник із сільськогосподарської метеорології (навчальний посібник МОНУ). – Біла Церква: вид-во БДАУ, 2007. – 308 с.
61. Symochko L., Roshko V. Influence of Electromagnetic Field on the Functioning of Microbial Soil Cenosis //Modern Problems of Microbiology and Biotechnology: Book of abstracts. – Odesa: Astroprint, 2007. – p. 25.
62. Рошко В.Г., Ловас П.С., Чумак В.О., Мірутенко В.В., Мателешко О.Ю., Демчинська М.І. Медична біологія. Основи цитології. – Ужгород: Говерла, 2007. – 193 с. 63. Рошко В.Г., Ловас П.С., Чумак В.О., Мірутенко В.В., Мателешко О.Ю., Демчинська М.І. Медична біологія. Генетика людини і онтогенез. – Ужгород: Говерла, 2007. – 252 с. 64. Рошко В.Г., Ловас П.С., Чумак В.О., Мірутенко В.В., Мателешко О.Ю., Демчинська М.І. Медична біологія. Паразитологія з основами антропогенезу та екології людини. – Ужгород: Говерла, 2007. – 237 с.
65. Рошко В.Г., Ловас П.С., Чумак В.О., Мірутенко В.В., Мателешко О.Ю., Демчинська М.І. Медична біологія. Паразитологія з основами антропогенезу та екології людини (тестові завдання). – Ужгород: Говерла, 2007. – 99 с.
66. Волошин О.І., Крон А.А., Рошко В.Г. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на окремі морфологічні показники покритонасінних рослин //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 22. – Ужгород, 2008. – С. 118-121.
67. Крон А.А., Волошин О.І., Меламуд В.В., Рошко В.Г. Загальний характер впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на ґрунтових кліщів (Arachnida, Acarina) //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 23. – Ужгород, 2008. – С. 174-179.
68. Примак І.Д., Косолап М.П., Рошко В.Г., Мазуркевич І.В. Визначник сходів і насіння бур’янів (навчальний посібник МАПУ) – К: КВІЦ, 2008. – 150 с. 69. Волошин О.І., Маргітай Л.Г., Рошко В.Г., Крон А.А. Динаміка накопичення фотосинтезуючих пігментів покритонасінними рослинами в умовах хронічного електромагнітного стресу //Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат: тези доповідей регіональної науково-практичної конференції, Колочава Закарпатської області. – Ужгород, 2008. – С. 22-23.
70. Крон А.А., Рошко В.Г., Волошин О.І. Оцінка чисельності дрібних ссавців (Micromammalia) в зоні дії електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат: тези доповідей регіональної науково-практичної конференції, Колочава Закарпатської області. – Ужгород, 2008. – С. 68-69.
71. Крон А.А., Рошко В.Г. Влияние электромагнитного поля линий электропередач высокого напряжения на пространственное распределение насекомых //Труды Ставропольского отделения Русского энтомологического общества. Вып. 4: материалы Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: АГРУС, 2008. – С. 208-211.
72. Крон А.А., Рошко В.Г. Реакції угруповань дрібних ссавців (Micromammalia) на вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 416: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 94-99.
73. Маргітай Л., Волошин О., Рошко В., Крон А. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на кількісні показники фотосинтезуючих пігментів покритонасінних рослин //Вісник Львівського університету, Серія біологічна. Вип. 47. – Львів, 2008. – С. 153-159.
74. Рошко В.Г., Ловас П.С., Мірутенко В.В. Медична біологія з основами генетики. Частина 1. – Ужгород: Говерла, 2009. – 276 с. 75. Рошко В.Г., Ловас П.С., Мірутенко В.В. Медична біологія з основами генетики. Частина 2. – Ужгород: Говерла, 2009. – 200 с. 76. Varga J., Naar Z., Roshko V. Influence of microhabitat on the selection of Collembolan species Tomocerus longicornis (Mull.) among fungi available in moss cushion //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 25. – Ужгород, 2009. – С. 164-166.
77. Рошко В.Г. Ужгородські ентомологічні читання //Матеріали міжнародної конференції присвяченої 20-ти річчю створення НПП “Синевир” (1-3 жовтня 2009 р., Синевир, Україна). – Синевир, 2009. – С. 94-95.
78. Крон А.А., Рошко В.Г., Капрусь І.Я. Реакція угруповань колембол (Collembola) на хронічний електромагнітний стрес //Матеріали міжнародної конференції присвяченої 20-ти річчю створення НПП “Синевир” (1-3 жовтня 2009 р., Синевир, Україна). – Синевир, 2009. – С. 120-121.

Список літератури про університет

1. Рошко В.Г. Історія біологічного факультету Ужгородського національного університету. – Ужгород: Мистецька лінія, 2004. – 140 с.
2. Колесник О.Б., Рошко В.Г. Ужгородський національний університет. Біологічний факультет. – Ужгород: Мистецька лінія, 2004. – 12 с.

література пам"яті дослідникам

1. Рошко В.Г. Гаврило Михайлович Рошко: 80-річчя з дня народження науковця, фауніста, еколога (1925–1979) //Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник. – Ужгород: вид-во В.Падяка, 2004. – С. 140-142.
2. Рошко В.Г. Пам’яті ужгородського ентомолога І.І.Бокотея //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 23. – Ужгород, 2008. – С. 268-269.
3. Рошко В.Г. Пам’яті ужгородського ентомолога В.О.Добея //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 26. – Ужгород, 2009. – С. 245-246.

Список методичної літератури

1. Понін І.Я., Рошко В.Г. Основи наукових досліджень (Методичні вказівки для студентів ІІІ-го курсу біологічного факультету). - Ужгород, 1992. - 29 с.
2. Рошко В.Г., Куруц Н.В. Еволюційне вчення. (Методичні вказівки до практичних занять з біології для слухачів підготовчого відділення). - Ужгород, 1994. - 22 с.
3. Рошко В.Г., Добей В.О. Ряд Лускокрилі - Lepidoptera (Методичний посібник з великого практикуму для студентів 4 курсу біологічного факультету). - Ужгород, 1995. - 17 с.
4. Куруц Н.В., Рошко В.Г. Основи екології (основні поняття). Для студентів природничих і гуманітарних факультетів. - Ужгород, 1995. - 39 с.
5. Крочко В.Ю., Рошко В.Г. Лабораторний практикум з ентомології (для студентів біологічного факультету УжДУ). - Ужгород, 1999. - 56 с.
6. Понін І.Я., Рошко В.Г., Крочко В.Ю. Методичні вказівки з курсу "Основи наукових досліджень". - Ужгород: УжНУ, 1999. - 30 с.
7. Рошко В.Г., Грабовський О.В. Тлумачний словник екологічної та природоохоронної тематики. - Ужгород, 2000. - 42 с.
8. Рошко В.Г. Методичні вказівки до семінарських занять і завдань самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретичні основи охорони і раціонального використання тваринного світу". - Ужгород: УжНУ, 2002. - 25 с.
9. Рошко В.Г., Чумак В.О. Методичні вказівки до написання і оформлення курсових та дипломних робіт для студентів біологічного факультету, спеціалізації "Ентомологія". - Ужгород: УжНУ, 2002. - 35 с.
10. Корчинський О.В., Петрус Ю.Ю., Рошко В.Г. Конкурсні тестові тестові завдання для вступників: Біологія. - Ужгород: ІВА, 2004. - 164 с. 11. Рошко В.Г., Корчинський О.В., Петрус Ю.Ю., Фекета В.П. Конкурсні тестові завдання для вступників. Біологія. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2006. – 256 с. 12. Корчинський О.В., Петрус Ю.Ю., Рошко В.Г. Конкурсні тестові завдання для вступників. Біологія. . Ужгород, 2005. – 194 с. 13. Рошко В.Г., Корчинський О.В., Петрус Ю.Ю., Фекета В.П. Конкурсні тестові завдання для вступників. Біологія. – Ужгород: Говерла, 2007. – 256 с. 14. Рошко В.Г., Корчинський О.В., Петрус Ю.Ю., Фекета В.П. Конкурсні тестові завдання для вступників. Біологія. – Ужгород: Говерла, 2008. – 256 с.


вгору

сторінку започатковано: 26 листопада 2003 р., поновлено 17 березня 2011 р.