EES-site

Дикий Ігор Васильович


Ігор Дикий в лабораторії

  <<< повернутися

Борсуки - улюблений об'єкт моїх досліджень

Наукові інтереси
Екологія хижих ссавців, біологія борсука, фауна хребетних заходу України.

Кваліфікаційні праці
Дисертація кандидата біологічних наук "Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України (морфологія, поширення, екологія, охорона)", Київ, Інститут зоології НАН України, 11.01.2005.
Керівник: канд. біол. наук, доц. Сребродольська Євгенія Борисівна.

Поточна робота
Асистент Кафедри зоології Львівського національного університету ім. Івана Франка, член ради Теріологічної Школи.

Адреса робоча
Зоологічний музей ЛНУ (кімната 313),
вул. Грушевського 4, м. Львів, 79005.
Phone: (+38-032)-296.45.48. E-mail: zoomus@franko.lviv.ua

Інформація в Інтернеті
Відвідайте сайт зоологічного музею

Наукові праці
Автор біля 50 публікацій, присвячених дослідженям біології та екології борсука. Повний список праць наводиться нижче.Список публікацій І. В. Дикого

1. Дикий І. В. Вплив факторів середовища на поведінку борсука (Meles meles L.) в умовах неволі // Наук. зап. держ. природознавчого музею. Т. 14. - 1998. - С. 21-25.

2. Дикий І. В., Делеган І. В. Цей відомий і невідомий борсук // Лісовий і мисливський журнал. - 1999. - № 2-3. - С. 43-44.

3. Дикий І. В. Антропогенний вплив та на поселення борсука (Meles meles L.) та їх розташування в залежності від структури передгірних та рівнинних ландшафтів Львівщини // Вестн. зоол. - 2000. - Дод. №14. - С. 120-123.

4. Дикий І. В. Лісоекологічні особливості поширення борсука (Meles meles L.) в басейні Верхнього Дністра // Вісник Запорізького державного університету. - 2000. - №2. - С. 204-207.

5. Царик Й. В., Горбань І. М., Сребродольська Є. Б., Яворський І. П., Лєснік В. В., Ємельянова І. Ф., Іванець О. Р., Дикий І. В., Шидловський І. В., Єдинак Г. З., Павлюк Р. С., Горбань Л. Сучасний стан зооценозів Західного Полісся // Вісник Львівського ун-ту, серія біологічна. - 2001. - Випуск 27. - С.129-141.

6. Дикий І. В. Сучасний стан популяції борсука (Meles meles L.) в умовах заходу України // Вісник Львівського національного університету, серія біологічна. - 2001. - Випуск 27. - С.151-155.

7. Делеган І. В., Делеган І. І., Дикий І. В. Сучасний стан і перспективи інтенсивного розведення видів підродини олені справжні (Cervinae) // Вісник Львівського національного університету, серія біологічна. - 2001. - Випуск 27. - С.156-161.

8. Башта А. Т., Сребродольська Є. Б., Дикий І. В., Мисюк В. О. Ставкова нічниця Myotis dasycneme в західних областях України // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2002. - №1 (45). - С. 110-112.

9. Дикий І. В. Аналітичний огляд наукових праць з проблем біології борсука (Meles meles L.) // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2002. - №1 (45). - С. 154-170.

10. Дикий І. В. Поширення борсука на тетриторії Карпатського біосферного заповідника // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства (Серія медицина і біологія). - 2001. - Кн. 5. - С. 42- 45.

11. Дикий І. В., Делеган І. В., Делеган І. І. Борсук лісовий (Meles meles L.): Аналітичний огляд публікацій // Науковий вісник УкрДЛТУ. - 2002. - Випуск 12.3. - С. 30-45.

12. Загороднюк І. В., Дикий І. В., Делеган І. В., Жила С. М. Проблеми вивчення і моніторингу великих хижих ссавців України: (підсумки семінару в Поліському заповіднику 2002 року) // Науковий вісник УкрДЛТУ. - 2002. - Випуск 12.3. - С. 48-54.

13. Сребродольська Є. Б., Дикий І. В., Мисюк В. О. Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку // Міграційний статус кажанів в Україні / Novitates Theriologicae. - 2001. - Р. 6. - С. 86-89.

14. Дикий І. В. Вплив кліматичних та орогідрологічних чинників на біологію борсука в умовах заходу України // Вісник Львівського національного університету, серія біологічна. - 2002. - Випуск 30. - С. 55-60.

15. I. Delehan, I. Dykyy, N. Dzubenko, Ye. Srebrodolska Problems of the protection of large carnivores in the Ukrainian Carpathians // Вісник Львівського національного університету, серія біологічна. - 2002. - Випуск 30. - С. 99-105.

16. Tsaryk J., Gorban I., Holovachov O., Shydlovskyy I., Gorban L., Dykyy I., Lesnik V., Matejchyk V., Pudlyk J., Senyk M. Ecological factors influencing biodiversity preservation in the Shatsk National Natural Park // Acta Agrophysica. - Lublin. - 2002. - № 67. - S. 275-285.

17. І. Дикий, Є. Сребродольська, В. Мисюк, І. Гериген, Н. Кобинець Теріофауна заказника "Чолгинський" // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць). - Львів: Євросвіт, 2002. С. 31-35.

18. Дикий И. В., Сребродольская Е. Б. Барсук на Львовщине // Международное совещание "Редкие млекопитающие России и сопредельных территорий". - Москва. - 1997. - С. ?

19. Дикий І. В. Особливості поширення борсука (Meles meles L.) в умовах Українського Розточчя // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати (Івано-Франкове, 2-4 листопада 1998 р.). - В. 1. - Київ. - 1999. - С. 140-143.

20. Дикий І. В. Особливості поширення борсука в Українських Карпатах // I Наукова конференція молодих вчених м. Львова "Екологічні проблеми вивчення та збереження біотичної різноманітності". - Львів: ІЕК НАНУ. -1998. (НЕ ДРУКУВАЛИ)

21. Дикий І. В., Сребродольська Є. Б., Башта Т. А. Хіроптерологічні дослідження Львівщини: минуле і сучасне // Європейська ніч кажанів'98 в Україні (Праці терілогічної школи). - Київ. - 1998. - В.1. - С. 153-155.

22. Gorban' I., Dykyy I., Srebrodol'ska E. What has happened with Cricetus cricetus in Ukraine? // Okologie und Schutz des Feldhamsters. - Halle/Saale. - 1998. - P. 87-89.

23. Dykyj I.V. The results of the anthropogenic influence on the badger in Ukraine // 2nd International Wildlife Management Congress (Wildlife, Land, and People: Priorities for the 21st Century) (Godollo, 28 June-2 July 1999 y.). - Godollo (Hungary). - 1999. - P. 48.

24. Дикий І. В., Делеган І. В. Роль заповідних територій у збереженні генофонду борсука (Meles meles L.) на Заході України // Матеріали всеукр. загальнотеор. та науково-практ. конф. "Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і стратегія розвитку)" (Канів, 11-14 жовтня 1999 р.). - Канів. - 1999. - С. 118-119.

25. Дикий И. В., Делеган И. В. Изучение особенностей распространения и динамики численности барсука (Meles meles L.) в заповедниках Запада Украины // Материалы научно-практ. конф. "Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия" (Каменюки, 22-24 декабря 1999 г.). - Минск. - 1999. - С. 278-280.

26. Делеган И. В., Дикий И. В. Исследование динамики изменения численности охотничьих животных на заповедных и сопредельных с ними территориях // Материалы научно-практ. конф. "Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия" (Каменюки, 22-24 декабря 1999 г.). - Минск. - 1999. - С. 270-271.

27. Дикий І. В. Проблеми та основи охорони ссавців в Кампіноському національному парку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференціїї, присвяченої 20-річчю Карпатського національного парку "Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку" (Яремче, 14-17 вересня 2000 р.). - Яремче. - 2000. - С. 109-111.

28. Dykyy I. Osobliwosci rozpowszechnienia oraz gestosc zasiedlenia borsuka w lesistych ekosystemach Zachodnie czesci Ukrainy // VIII Ogolnopolska Konferencja Teriologiczna "Bior?znorodnosc i ochrona ssak?w w Polsce" (Lublin, 25-27 wrzesnia 2000 r.). - Lublin. - 2000. - S. 2-5.

29. Roman E., Dikiy I. Distribution and status of the population of the wildcat in Ukraine in the present time // International Symposium on Wildcats (Nienover, 6-9 April 2000 y.). - Nienover (Germany), 2000. - P. 3.

30. Овадовська Е., Дикий І. Досвід реінтродукції та радіотелеметрії рисі в Кампіноському національному парку // Матеріали школи-семінару "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн" (Селезівка, 15-17 грудня 2000 р.) / Novitates Theriologicae. - 2001. - Р. 4. - С. 18-20.

31. Дикий І. Обгрунтування зміни охоронного статусу борсука в Україні // Матеріали школи-семінару "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн" (Селезівка, 15-17 грудня 2000 р.) / Novitates Theriologicae. - 2001. - Р. 4. - С. 50-52.

32. Загороднюк І., Дикий І. Публікації про великих хижих ссавців України // Матеріали школи-семінару "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн" (Селезівка, 15-17 грудня 2000 р.) / Novitates Theriologicae. - 2001. - Р. 4. - С. 63-70.

33. Делеган І. В., Дикий І. В., Делеган І. І. Зарубіжний досвід створення заповідних об'єктів, охорони й використання мисливських тварин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі"(Шкло, 6-7 липня 2000 р.). - Львів. - 2000. - С. 135-139.

34. Царик Й. В., Іванець О. Р., Яворський І. П., Шидловський І. В., Дикий І. В., Горбань І. М., Сребродольська Є. Б. Сучасний стан деяких зооценозів Розточчя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі" (Шкло, 6-7 липня 2000 р.). - Львів. - 2000. - С. 185-190.

35. Srebrodolska Y., Dykyy I. Bat fauna of the Shutsk National Natural Park // Abstracts of the III International Conference "Bats of Carpathian Region" (Rakhiv, Ukraine) / Novitates Theriologicae - 2000. - Р. 1 (4). - Р. 48-49.

36. Tsaryk J., Gorban I., Shydlovskyy I., Gorban L., Dykyy I., Lesnik V., Matejczyk W., PudlykJ., Senyk M. Wplyw czynnikow ekologicznych na stan i zachowanie zroznicowania biologicznego Szackiego Parku Narodowego // Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Konferencja "Srodowisko pryrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany" (Lublin-Szack-Brzesc, 17-21 czerwca 2002 r.). - Lublin. - 2002. - S. 15-16.

37. Дикий І. В. Борсук (Meles meles L.) в урбоекосистемах заходу України // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених "Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення " (Львів, 11-13 квітня 2003 р.). - Львів. - 2003. - С. 27-31.

38. Дикий І. В. Знахідка на території Західної України нічниці ставкової (Myotis dasycneme) // Вестник зоологии. - 1999. - 33, №3. - С. 20.

39. Реуков О. Ю., Дикий І. В., Шидловський І. В. Нові знахідки мамонта на Львівщині // Вестник зоологии. - 1999. - 33, №6. - С. 82.

40. Дикий І. В. Знахідка на території Львівської області полоза лісового (Elaphe longissima) // Вестник зоологии. - 2000. - 34, №4-5.- С. 128.

41. Загороднюк І. В., Дикий І. В. ІХ Міжнародна теріологічна школа-семінар "Методики обліку теріофауни" // Вестник зоологии. - 2002. - 36, №6. - С. 97-98

42. Делеган І., Дикий І. Вовки в Карпатах // Вестник зоологии. - 2003. - 37, №4. - С. 92.

43. Делеган І. І., Дикий І.В., Делеган І.В. Пам'яті професора Костянтина Адріановича Татаринова // Освіта лісівнича. - 2003 вересень, № 13-14 (324-325). - С.4.

44. Царик Й. В., Яворський І. П., Шидловський І. В., Дикий І. В., Лєснік В. В., Решетило О. С., Горбань І. М., Сребродольська Є. Б., Затушевський А. Т. Хребетні тварини Західних областей України (навчальний посібник для студентів біологічного факультету. - Львів: видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 54 с.


вгору

сторінку започатковано: 15 серпня 2005 р., поновлено 15 серпня 2005 р.