EES-site

Чумак Василь Олександрович


Chumak Vasyl

  <<< повернутися

Попелиця-білохвостик (Uroleucon sp.)

Наукові інтереси: "Фауністичне різноманіття безхребетних тварин, систематика комах, созологія."

Кваліфікаційні праці: Дисертація кандидата біологічних наук "Попелиці (Homoptera, Aphidinea) Українських Карпат".
Київ, 1999.
Керівник: д. б. н. Мамонтова Віра Олексіївна.

Поточна робота: Із квітня 2000 року – доцент кафедри ентомології Ужгородського національного університету.

Адреса робоча: Біологічний факультет (кімн. 263), Ужгородський національний університет, вул. Волошина 54, Ужгород, 88000, Україна.
Phone: (+38-0312)-61.66.50. E-mail: kafentom@univ.uzhgorod.ua

Наукові праці: Автор біля 50 публікацій, зокрема:Чумак В.А. Жизненный цикл цестоды Batrachotaenia carpatica (Proteocephaloidea, Ophiotaeniidae) // Паразитология.- 1989.- т. 23, вып. 1.- С. 78-82.

Ткач В. В., Киселюк О.І.,Чумак В.О. Гельмінти комахоїдних охоронних територій Українських Карпат // Національні парки, їх багатофункціональне значення і проблеми охорони природи: Тези доп. наук.-практ. конференції - Яремча, 1990. - с. 84-86.

Чумак В. О. Попелиці родини Lachnidae (Insekta, Homoptera) хвойних Карпатського державного природного національного парку // “Національні парки, їх багатофункціональне значення і проблеми охорони природи". – Яремча, 1990. – С.105 – 106.

Чумак В. О. До вивчення фауни попелиць (Homoptera, Aphidinea) Карпатського заповiдника // Тези доп. IV з"iзду Українського ентомологiчного товариства. – Харкiв, 1992. – С. 181 – 182.

Чумак В.О. Стан вивченості видового складу попелиць Українських Карпат // Мат–ли міжн. конф. "Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона". – Ужгород, 1993. – С. 245 – 247.

Чумак В.О. Новый вид тли (Homoptera, Aphididae) из Карпатского биосферного заповедника // Журнал Укр. ент. т – ва. – 1993 (1995). – Т. 1, № 3 – 4. – С. 27 – 30.

Чумак В. О., Антосяк В. М. Аналіз заселеності попелицями (Homoptera, Aphidinea) рослин Карпатського заповідника // Тези доп. міжн. наук. – практ. конф., присв. 25 – річчю Карпатського біосферного заповідника "Екологічні основи оптимізації режиму охорони і використання природно – заповідного фонду". – Рахів, 1993. – С. 224 – 225.

Мамонтова В. А., Чумак В. А. Новые виды тлей рода Metopeurum (Homoptera, Aphidinea) из Украины // Вестник зоологии. – 1994. – № 6. – С. 29 – 34.

Rizun V.B., Chumak V.O. The ground beetles (Coleoptera, Carabidae) as the object of monitoring investigations on the preserved territories of the Ukrainian Carpathians // "Methods of monitoring of the nature in the Carpathian National Parks and Protected Areas" (International Conference of ACANAP).- Rakhiv, 1995.- P. 67-72.

Загороднюк І. В., Чумак В. О., Зерова М. Д. та інші. Тваринний світ // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. - Київ: Інтерекоцентр, 1997. - С. 239- 335.

Антосяк В. М., Довганич Я. О., Павлей В. М., Покиньчереда В. Ф., Поляновський А. О., Чумак В. О. Природно-заповідний фонд Закарпатської області. - Рахів, 1998 - 320 с.

Чумак В. О. Фауна дендрофільних попелиць Українських Карпат// Матеріали V з”їзду Українського ентомологічного товариства. – Харків, 1998а. – С. 177-178.

Чумак В. О. Огляд попелиць (Homoptera, Aphidinea) хвойних регіону Українських Карпат // М – ли міжн. наук. – практ. конф., присв. 30 – річчю Карп. біосф. зап. “Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку”. – Рахів, 1998б. – Т. 2. – С. 310 – 315.

Чумак В. О. Попелиці (Homoptera, Aphidinea) Українських Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.– Київ, 1999.–16 с.

Чумак В. О. Про повноциклічність розвитку в Закарпатті нового для фауни України виду попелиці Macrosiphum albifrons Essig, 1911 (Homoptera, Aphidinea).–Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія Біологія.–№ 8.–2000.– С. 189-190.

Brigitte Commarmot, Peter Duelli, Vasyl Chumak Urwaldforschung – Beispiel Biosphaerenreservat Transkarpatien // Forum fuer Wissen.– Birmensdorf, 2000.– S. 61-68.

Чумак В., Дуеллі П., Гамор Ф., Обріст М. К., Вірц П. Порівняння видового багатства безхребетних тварин букових пралісів Карпатського біосферного заповідника та експлуатованого лісу сільвальд у Швейцарії // Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання) / Збірник науково-технічних праць.– Львів: УкрДЛТУ.– 2000, вип. 10.4.– С. 99-106.

Чумак В. О. Попелиці (Homoptera, Aphidinea) букових пралісів Карпатського біосферного заповідника.–Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір (м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 року).– Рахів, 2002.– Т. 2.– С. 543-547.

Чумак В. О. Попелиці – шкідники плодових та ягідних культур Закарпаття.– Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія.– №13.–2003а.–С. 71-80.

Рошко В. Г., Крочко В. Ю., Чумак В. О., Ребрей В. В., Вагерич О.О. Підсумки дослідження шкідливої ентомофауни Закарпаття.– Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. № 12.–2003б.– С. 110-126.

Різун В. Б., Чумак В. О. Угруповання турунів (Coleoptera: Carabidae) букових пралісів Українських Карпат // Вестник зоологии. – 2003в. – Отдельный выпуск №16. – С 114-120.


вгору

сторінку започатковано: 2 березня 2004 р., поновлено 12 березня 2004 р.

 
 
 

На перекурi

Бурякова попелиця (Aphis fabae)

Аулакортум (Aulacorthum sp.)

Хайтофорус (Chaitophorus sp.) на вербі