українська версія  lucanus.org.ua

РАРИТЕТНІ ВИДИ КРУГЛОРОТИХ і РИБ КАРПАТ<< повернутися

Умбра — Umbra krameriЗагальні зауваження

Ця сторінка вміщує перелік видів рибоподібних (міног і променеперих), що мешкають в регіоні Українських Карпат та внесені до одного з діючих "червоних списків": Червоної книги України (ЧКУ) та додатків 2 і 3 до Бернської конвенції (БК). Найповнішими зведеннями про ці два класи хребетних тварин є "Короткий визначник риб Закарпатської області УРСР" (Колюшев, 1949) та "Риби Карпатських водойм" (Турянин, 1982). За зведенням І. Турянина, іхтіофауна Карпат в межах України (вкл. Тису, Дністер і Прут) включає 76 видів рибоподібних, вкл. 2 види міног і 74 види променеперих риб.


відвідайте форум LUCANUS


Список раритетної іхтіофауни

Лосось дунайський — Hucho huchoЗагальний обсяг раритетної іхтіофауни складає 30 видів, у т. ч.: 2 види міног (Petromyzontida), 10 видів з групи рядів "не-коропоподібних" (non-Cypriniformes) та 18 видів коропоподібних (Cypriniformes). До Червоної книги України занесено, відповідно, 2, 9 та 10 видів перелічених груп, разом 21 вид. Інші види (таких 9) мають охоронний статус згідно з Бернською конвенцією.

У наведеній далі таблиці види розміщено у порядку зменшення їх охоронного статусу, трьома переліками відповідно до названих груп (міноги, не-коропоподібні і коропоподібні променепері). Аналіз цих даних засвідчує, що частка видів, що внесені до Червоної книги України, помітно збільшилася від попереднього (12 видів) до нового (21 вид), і це зростання "червоного" переліку склало 75 %. Подібний темп зростання частки раритетів, схоже,не характерний для жодної іншої групи тварин, що засвідчує помітне погіршення стану популяцій риб і суттєве погіршення середовища їхнього середовища існування.

Категорії видів за різними переліками дуже різняться. Зокрема, йорж носар (Gymnocephalus acerinus) та бистрянка руська (Alburnoides rossicus), до того не маючи охоронного статусу ні за ЧКУ-2, ні за БК, в останньому виданні ЧКУ (2009) відразу потрапили у категорію "зникаючих" (на рівні міног, стерляді і лосося). Загалом 9 видів міног і риб Карпат опинилися в ЧКУ-3, не будучи до того згаданими в додатках до БК. І, навпаки, 9 видів риб, що внесені у додатки до БК (всі у додатку 3), не отримали охоронного статусу за новим виданням ЧКУ.

 


Вид
(латинська та українська назви)

Червона
книга 2
(1994)

Червона
книга 3
(2009)

Бернські
списки
(1998)


Клас міноги (Petromyzontida)

 

Eudontomyzon danfordi — мінога карпатська (угорська)

ЧКУ2

зникаючий

Eudontomyzon mariae — мінога українська

ЧКУ2

зникаючий


Клас Променепері риби — Actinopterygies (Pisces)

група рядів non-Cypriniformes*

     

Acipenser ruthenus — стерлядь прісноводна

ЧКУ2

зникаючий

БК-3

Gymnocephalus acerinus — йорж носар

зникаючий

Hucho hucho — лосось дунайський (головатиця)

ЧКУ2

зникаючий

БК-3

Thymallus thymallus — харіус європейський

ЧКУ2

вразливий

БК-3

Umbra krameri — умбра звичайна

ЧКУ2

рідкісний

БК-2

Zingel zingel — чоп звичайний (великий)

ЧКУ2

рідкісний

БК-2

Zingel streber — чоп малий

ЧКУ2

рідкісний

БК-2

Gymnocephalus schraetser — йорж смугастий

ЧКУ2

вразливий

Lota lota — минь річковий

вразливий

Silurus glanis — сом європейський

БК-3


ряд Коропоподібні — Cypriniformes

     

Rutilus frisii — вирезуб причорноморський

ЧКУ2

зникаючий

БК-3

Alburnoides rossicus — бистрянка руська

зникаючий

Gobio uranoscopus — пічкур дунайський (довговусий)

ЧКУ2

зникаючий

БК-3

Romanogobio kessleri — білоперий пічкур дністровський

вразливий

БК-3

Telestes souffia (Leuciscus souffia) — ялець-андруга європейський

ЧКУ2

вразливий

БК-3

Leuciscus leuciscus — ялець звичайний

вразливий

Barbus petenyi — марена дунайсько-дністровська

вразливий

БК-3

Carasius carasius — карась золотий

вразливий

БК-3

Barbus barbus — марена звичайна

вразливий

Barbus waleckii — марена Валецького

вразливий

Alburnoides bipunctatus — бистрянка звичайна

БК-3

Aspius aspius — білизна звичайна (жерех)

БК-3

Ballerus sapa (Abramis sapa) — клепець європейський (білоочка)

БК-3

Chondrostoma nasus — підуст звичайний

БК-3

Misgurnus fossilis — в'юн звичайний

БК-3

Leucaspius delineatus — верховка звичайна

БК-3

Pelecus cultratus — чехоня звичайна

БК-3

Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus) — гірчак європейський

БК-3


Разом (кількість видів у червоному переліку)

12 видів

21 вид

21 вид

Разом (частка від переліку в таблиці)

40,0 %

70,0 %

70,0 %


* такий поділ риб на дві близькі за обсягом групи не є загальноприйнятим, проте використаний тут для зручності їхнього опису та підрахунків часток видів-раритетів (аналогічний поділ, зокрема, є в орнітології: напр., горобині і негоробині птахи).

 

Бібліографія

Акімов І. А. (ред.). Червона книга України. Тваринний світ. — Київ: Глобалконсалтинг, 2009. — 624 с.
Владыков В. Рыбы Подкарпатской Руси и их главнейшие способы лова. — Ужгород, 1926. — 147 с.
Власова Е. К. Материалы по ихтиофауне Закарпатья // Научные записки. Ужгородский гос. университет. Зоология. — 1956. — Том 16.— С. 3–38.
Годлевська О., Г. Фесенко Г. (ред.). Фауни України: охоронні категорії. Довідник. Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ, 2010. — 80 с. [pdf 1,33 mb]
Колюшев І. І. Короткий визначник риб Закарпатської області УРСР. — Ужгород: Видавництво УжДУ, 1949. — 33 с.
Колюшев I. I. Хребетнi тварини Карпат i її охорона // Охороняймо природу. — Ужгород: “Карпати”, 1964. — С. 176–195.
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). — Київ: Мінекобезпеки України, 1998. — 76 с.
Кууцоконь Ю. Міноги, хрящові риби, променепері риби // Фауни України: охоронні категорії. Довідник. Видання друге, перероблене та доповнене / За ред. О. Годлевської, Г. Фесенка. — Київ, 2009. — С. 39–42.
Луговой О., Ковальчук А.
Раритетна фауна Закарпаття. Хребетні тварини. — Ужгород, 1999–2000. — 121 с.
Мовчан Ю. В. До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України (таксономічний склад, розподіл по річковим басейнам, сучасний стан) // Збірник праць Зоологічного музею. — 2005. — № 37. — С. 70–82.
Мовчан Ю. В.
Зауваження до складу іхтіофауни України (нечисленні, рідкісні, зниклі і нові види) та сучасні зміни в номенклатурі її таксонів // Збірник праць Зоологічного музею. — 2006. — № 38. — С. 34–43.
Татаринов К. А.
Фауна хребетних заходу України. — Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1973. — 257 с.
Турянин І. І. Риби Карпатських водойм. — Ужгород: Карпати, 1982. — 144 с.
Фауна України. Риби. Вип. 1. — Київ: Наукова думка, 1980. — 352 с.
Фауна України. Риби. Вип. 2 (2). — Київ: Наукова думка, 1982. — 360 с.
Фауна України. Риби. Вип. 4. — Київ: Наукова думка, 1983. — 381 с.
Щербак М. М. (ред.). Червона книга України. Тваринний свiт. — Київ: Укр. енцикл., 1994. — 464 с.


сторінку започатковано: 23.11.2003 р. (Ф. Куртяк), поновлено 2.07.2010 р. (І. Загороднюк)